Pysy pätevänä!

Pysy pätevänä!

Vuosikymmenten ajan olemme saaneet nauttia poikkeuksellisesta vakaudesta. Hyvä peruskoulutus on tarjonnut valmistuneille työpaikan ja turvatun tulevaisuuden. Tulevaisuus on kuitenkin epävarma. Työelämä pirstaloituu, osaamisvaatimukset muuttuvat ja työttömyys uhkaa kaikilla koulutustasoilla ja useimmissa ammateissa. Nyt on opittava muutoksen tahtiin.

Lähivuosina ammatin vaihtamisesta tulee arkipäiväistä, mutta jo paikallaan pysyminen vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Työelämä- ja ammattiosaaminen on pidettävä ajanmukaisena kaikissa olosuhteissa.

World Economic Forumin Human Capital Report evaluoi globaalisti maiden työvoiman tulevaisuuden kilpailukykyä, sitä kuinka hyvin niiden väestön osaaminen vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Viimeisimmässä, vuoden 2017 raportissa, tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyötä LinkedInin kanssa. Tutkimuksessa hyödynnettävissä oli Linkedinin data ja näin kansakuntien kyvykkyys vastata tulevaisuuden haasteisiin pystyttiin jakamaan hyvin yksityiskohtaisiin ja konkreettisiin taitoihin. Raporttia varten hyödynnettiin LinkedIn jäsenistön 50.000 eri taidon kysyntä ja tarjonta. Tämä data mahdollisti tärkeimpien taitojen yksilöimisen. Poikkeuksellisen laajan otoksen, maantieteellisesti kattavan kokonaiskuvan ja yksityiskohtaisen taitojen tunnistamisen ansiosta on tuotettu raportti, jonka löydökset ja johtopäätökset ovat nyt käytettävissämme.

Tutkimuksessa tunnistettiin, että riippumatta työstä, toimialasta, taustakoulutuksesta tai asuinmaasta on muutamia keskeisiä osaamisalueita, joiden hallitseminen vahvistaa merkittävästi työntekijöiden resilienssiä eli kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin työmarkkinoilla.

Nämä kaksi taitoa ovat:

  1. vuorovaikutustaidot (interpersonal skills) ja
  2. tietotyövälineosaaminen (basic technological skills).

Vuorovaikutustaitoja ovat mm. itsensä johtaminen, viestintä- ja kommunikointitaidot, asiakaspalveluosaaminen ja tietotyövälineosaamiseen esimerkiksi tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- sekä viestintäsovellusten, kuten sähköpostin ja tiimityövälineiden käyttötaidot.

Muutosten ennakointi täsmällisesti on mahdotonta ja kompleksisessa toimintaympäristössä onnistuminen vaatii toimintamallien jatkuvaa päivittämistä. Tulevaisuuden työelämässä jokaisen osaamisella on merkitystä. Nopeimmat tulokset saadaan, kun investoidaan laaja-alaisesti näiden tunnistettujen työelämätaitojen parantamiseen. Yhteisöllisissä työtavoissa, joita asiantuntija- ja tietotyö tulevaisuudessa on, ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Työpaikka on aikuisten ensisijainen oppimispaikka. Onnistuakseen oppimisen tukemisessa organisaatioiden täytyy omaksua uusia kehittämistapoja ja käyttää uusia välineitä, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa oppimista. Inhimillinen pääoma on nähtävä kasvun, kehityksen ja kilpailukyvyn avaintekijänä. Se on dynaamista ja sen arvoa voi kasvattaa.

Työssäoppimisessa on käytettävissä eri menetelmien lisäksi myös useita oppimismuotoja sekä niiden yhdistelmiä. Menetelmistä löytyy jokaiseen tilanteeseen ja jokaisen oppijan oppimistyyliin sopivat vaihtoehdot. Jatkuva oppiminen voidaan mahdollistaa kustannustehokkaasti ja yksilöllisesti asiantuntevan valmennuskumppanin avulla. Jatkuviin muutostarpeisiin vastataan luomalla oppimiskulttuuri, jonka avulla tavoitteiden saavuttamisen esteenä olevat osaamisvajeet voidaan nopeasti ratkaista ja jossa jokaisella on mahdollisuus ottaa vastuu omasta oppimisestaan. Onnistuminen on oppimista vaille valmis!

Sanna Varpukari

Sovelto Oyj