Autoista luovutaan ja läsnä voidaan olla virtuaalisesti

Luvassa on merkittäviä säästöjä, liikkumisen vapautta ja tasa-arvoa, palveluiden kehitystä ja näistä kumpuava suuri paine rakenteiden muutoksiin sekä investointien uudelleenarviointiin. Robotisaation nopea kehitys vaikuttaa kaupunkirakenteeseen. Sovelton koordinoiman työryhmän raportin valmistelussa on ollut mukana liikenteen, kaupunkisuunnittelun ja teknologian asiantuntijoita.

Työryhmä on laatinut ja taustoittanut vuoteen 2030 ja pitemmälle tulevaisuuteen ulottuvan vision. Visio perustuu nyt kokeilussa oleviin teknologioihin, joiden arvioidaan kaupallistuvan viimeistään 2020 mennessä. Raportissa kuvataan kaupunkirakenteeseen ja liikenteeseen sekä palveluihin keskeisimmin vaikuttavien radikaalien teknologioiden nykytilanne ja arvioitu kehityskaari.

Uudet teknologiat lisäävät liikkumisen tasa-arvoa ja vapautta. Samalla ne parhaalla tavalla sovellettuna säästävät useita miljardeja vuositasolla ja vapauttavat valtion velan suuruisen määrän pääomia tehokkaampaan käyttöön. Vision mukaan liikkuminen helpottuu, kaupunkien houkuttelevuus kasvaa ja palvelut tulevat nykyistä lähemmäs asukkaita. Vision toteutuminen vaatii nopeita ja määrätietoisia toimia. Visio tulisi huomioida valmisteilla olevissa investointihankkeissa ja kaikessa suunnittelussa, joka tähtää vuoden 2020 jälkeenkin käytössä oleviin rakenteisiin.

Raporttia valmisteleviin työpajoihin ovat ottaneet osaa useat valtion, suurten kaupunkien, järjestöjen ja yritysmaailman asiantuntijat. Hankkeen valmistelun, koordinoinnin ja raportoinnin on suorittanut teknologian koulutus- ja konsultointiyhtiö Sovelto. Hanke kuuluu osana Sovelton käynnistämään Suomi 2.0 -ohjelmaan, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus Suomessa vuoteen 2030 mennessä ja luoda osaamista sekä työpaikkoja uusille kasvualoille.

Loppuraportti: Loppuraportti 20.5.2013 (pdf)

Lisätietoja:
Sovelto Oyj
muutosjohtaja Risto Linturi, risto.linturi@sovelto.fi
senior-konsultti Pasi Lehtiniemi, 050 515 1773, pasi.lehtiniemi@sovelto.fi

Hankkeen osallistujien lausumaa

“Metropolivisio mahdollistaisi täysimittaisena toteutuessaan kokonaan uuden elämäntavan, johon kuuluu toisaalta vapaus liikkumisen pakosta ja toisaalta tasapuoliset mahdollisuudet liikkua silloin, kun sitä haluaa. Liikennejärjestelmältä visio edellyttää sopeutumista uudenlaisten hajautettujen tavaravirtojen ja joukkoliikenteen entistä vahvempien runkoyhteyksien tarpeisiin.”

– Petri Suominen, suunnittelupäällikkö, Liikennesuunnittelu, Espoon kaupunki

“Robottiajolla olisi huomattavan suuri potentiaali parantaa liikenteen tuottavuutta ja edelleen palvelutasoa kaupunkiseuduilla. Robottiliikenne yhdistettynä KutsuPlussan kaltaiseen yksilölliseen kutsujoukkoliikenteeseen tekisi yksityisautoilusta kaupungissa lähes tarpeetonta. Pienellä maalla, kuten Suomella, tulisi olla mahdollisuuksia ja rohkeutta kokeilla joustavasti. Onnistuessaan suomalainen ICT-teollisuus saisi etulyöntiaseman maailman mittakaavassa lähes rajattomille markkinoille.”

– Ville Lehmuskoski, Liikennesuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki

“Automaattisen liikenteen toteutumisen yksi avaintekijöistä on luotettavat ja älykkäät anturit, joilla ajoneuvo saadaan tehokkaasti kytkettyä tieinfrastrutktuuriin ja muuhun liikenteeseen. Vaikka itse kuljettajaa ei olisikaan, joutuu automaattisen liikenteen ajoneuvokin kommunikoimaan ihmisten kanssa ja näin moniaististen havainnointijärjestelmien tutkimus kytkeytyy vahvasti alaan.

Vaikka varsinaista ajoneuvoteollisuutta Suomessa ei ole ja tuskin merkittäväksi kotimaiseksi teollisuudeksi kehittyykään, anturijärjestelmien kehitys ja valmistus saattaa kasvaa hyvinkin merkittäväksi teollisuudenalaksi. Sensoreihin ja niiden taustajärjestelmiin liittyvää tutkimusta ja systeemiosaamista Suomessa jo onkin paljon mm tehokkaan koneteollisuusklusterin kautta ja sen kasvattaminen automaattisen liikenteen kasvuteollisuudeksi on realistinen tavoite.

Alan testauksen ja yhteensopivuuden organisointi mm. erilaisten yhteisfoorumeiden kautta (“IOT Forum”, standardointi, rajapintamäärittely ja avoimen datan ratkaisut) on myös merkittävä suomalainen osaamisalue ja sen tukeminen myös julkisilla toimilla on tärkeää. Suomi pyrkii olemaan avoimen datan hyödyntämisessä maailman johtava maa ja tämän osaamisen tuominen osaksi automaattisen liikenteen palvelukehitystä on iso mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle.”

– Jukka Lintusaari, Executive in Residence (EiR), Smart Traffic Business Development, University of Tampere

“Huoltovarmuuskeskus katsoo, että yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset palvelut ja toiminnot tulee kyetä järjestämään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti robottiliikenteenkin keinoin. Kun automaatiota hyödynnetään yhä monipuolisemmin, on kartoitettava uudenlaiset riippuvuudet esimerkiksi paikannusjärjestelmistä ja tietoteknisistä tukipalveluista. Huoltovarmuuden kannalta olisi hyödyllistä, että suomalaisissa olosuhteissa päästäisiin ajoissa kenttäkokein hankkimaan lisää kokemuksia päätöksenteon tueksi infrastruktuurimme turvallisuutta kehitettäessä.”

– Hannu Hernesniemi, johtava analyytikko, Huoltovarmuuskeskus

“Automaattisesti liikkuvat ajoneuvot käyttävät mutta, ennen kaikkea, samalla tuottavat paikkatietoa suuret määrät. Kun ymmärrämme tämän rakenteen muutoksen vaikutuksen voimme innovoida palveluita, joilla on kansainvälisen menestymisen edellytykset.”
– Sami Masala, Director, Karttakeskus

“Metropolivisio 2030 on merkittävä osa Sovelton kokoamaa Suomi 2.0 –ohjelmaa, joka tähtää henkilötyön tuottavuuden kautta saatavaan neljän prosentin vuosittaiseen BKT:n kasvuun. Tämä tarvitaan, jotta voimme jatkossakin varmistaa kansalaisten hyvinvoinnin. Visiohanke sisältää konkreettisia toimenpiteitä jotta Suomi saavuttaa vuonna 2030 seuraavat asiat: Nostamme henkilötyön tuottavuuden kaksinkertaiseksi; Vapautamme miljoona työvuotta; Koulutamme ihmiset uudelleen tulevaisuuden aloille; Kehitämme vahvan pohjan viennille uusimman teknologian avulla.”

– Sanna Varpukari-Anttila, toimitusjohtaja, Sovelto

Sovelto Oyj

Sovelto on johtava suomalainen osaamisen keskus, joka tuottaa ratkaisevaa osaamista ja oppimisen iloa tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseksi. Yhtiön tavoitteena on auttaa seuraavan 10 vuoden aikana miljoonaa ihmistä kohdistamaan aikansa olennaiseen hyödyntämällä paremmin tieto- ja viestintätekniikkaa. Sovelton päämäärä on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa.

Lisätietoja: sovelto.fi
Sanna Varpukari-Anttila, toimitusjohtaja, Sovelto Oyj, 040 762 1762, sanna.varpukari@sovelto.fi